NL
0

Mijn mandje

Subtotaal
0,00
Naar afrekenen

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Robell International: Robell International, gevestigd te Zoetermeer onder KvK nr. 27261302.
 2. Klant: degene met wie Robell International een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Robell International en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Robell International.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Robell International hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Robell International hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Robell International te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Robell International niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een individuele dienstverlening (privé sessies) wordt door Robell International vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs voor individuele dienstverlening (privé sessies) wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Robell International, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Robell International een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Robell International is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Robell International de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Robell International heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Robell International prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Robell International op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Bij het aangaan van een overeenkomst mag Robell International een betaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Robell International de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Robell International behoudt zich het recht voor om een dienst of levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Robell International gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Robell International.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Robell International zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Robell International op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Robell International, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Robell International te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Robell International gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Robell International roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Robell International, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen directe toegang tot een deelnemersgedeelte voor workshops op de website betreft
 • het geen downloadbare documenten of beeld- en/of geluidsbestanden betreffen
 • het geen live evenement betreft dat reeds van start is gegaan
 • de vermelde annuleringstermijn niet reeds is verstreken
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan zodra de consument het eerste product heeft ontvangen.
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@robell.world. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Robell International, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Robell International indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Robell International deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Robell International heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Robell International kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Robell International heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Robell International.
 3. Robell International is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Robell International te verrekenen met een vordering op Robell International.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Robell International blijft eigenaar van alle geleverde fysieke producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Robell International op grond van wat voor met Robell International gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Robell International zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Robell International blijft eigenaar van alle digitale producten. De klant mag digitale producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Robell International een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Robell International het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Robell International het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Robell International kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Robell International opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Robell International.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Robell International niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Robell International niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Robell International, bij gebreke waarvan Robell International niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Robell International enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen van producten

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht of retour gezonden
 • het product nog niet is gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of diensten, of speciaal voor de klant aangepaste artikelen of diensten, alsmede digitale bestanden of online workshop materialen, kunnen niet worden geruild.

Annulering, verplaatsing en restitutie van evenementen

 1. Tenzij expliciet anders vermeld bij een evenement is schriftelijke annulering door de klant mogelijk tot vier weken voor aanvang. Robell International stort in dat geval het reeds betaalde bedrag binnen 4 weken terug op de rekening waarmee de klant heeft betaald. Na deze termijn vindt geen restitutie meer plaats.
 2. Restitutie gedurende of na deelname aan een evenement, om welke reden dan ook, is niet mogelijk.
 3. Bij annulering van een evenement van de kant van Robell International wordt de klant daarvan per e-mail op de hoogte gesteld. Het reeds betaalde bedrag wordt dan binnen vier weken teruggestort op de rekening waarmee de klant heeft betaald.
 4. Bij verplaatsing van een ontmoeting of ander evenement wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via e-mail. Zodra een nieuwe datum bekend is wordt deze per e-mail bekend gemaakt. Uitgezonderd deelname aan een Pioniersgroep: is de klant niet in staat om deel te nemen op deze nieuwe datum, dan dient deze dit binnen zeven dagen aan Robell International te laten weten. Het reeds betaalde bedrag wordt dan binnen vier weken teruggestort op de rekening waarmee de klant heeft betaald. Indien het deelname aan een Pioniersgroep betreft, vindt geen restitutie plaats ingeval de klant niet kan deelnemen op de nieuwe datum.
 5. Heeft de klant niet binnen de gestelde termijn gereageerd, dan vervalt het recht op terugbetaling.
 6. Bij een online evenement, waarbij de gelegenheid wordt gegeven het materiaal gedurende of naderhand t beluisteren of downloaden, is het bovenstaande met betrekking tot terugstorting niet van toepassing.
 7. De klant kan een reservering niet verplaatsen naar een andere datum. Robell International kan besluiten hierop een uitzondering te maken, maar is daartoe nimmer verplicht. Hierbij gelden onverlet de voorwaarden voor annulering en restitutie.
 8. Robell International kan altijd zonder opgave van reden een reservering of deelname van een klant weigeren. In dat geval wordt deze beslissing zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Indien de klant reeds heeft betaald, wordt het volledig betaalde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort op de rekening van de klant.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Robell International voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Robell International heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg of na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Robell International tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Robell International tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. Indien de klant de uitvoering van de overeenkomst door Robell International verstoort, moeilijk of onmogelijk maakt, is Robell International gerechtigd de klant te verwijderen en/of niet langer toe te laten. De klant is dan nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Robell International te betalen.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Robell International.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Robell International de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Robell International redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Robell International en de klant wordt aangegaan voor de duur van de periode welke op de website is vermeld, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor the Shift Pioniersgroep is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor een jaar, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Indien het een evenement betreft waarbij het aantal (online digitale) sessies de duur van de periode bepaalt, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de periode die daarvoor nodig is.
 4. Indien een andere overeenkomst wordt aangegaan dan voor the Shift Pioniersgroep, eindigt de overeenkomst na de op de website vermelde termijn of het aantal vermelde (online digitale) sessies.
 5. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Robell International schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom

 1. Robell International behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robell International (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt gevoelige en/of persoonlijke informatie die hij (in welke vorm dan ook) van andere klanten van Robell International ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle informatie betreffende Robell International waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, danwel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Robell International schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en blijft daarna van kracht voor onbepaalde tijd.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Robell International een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Robell International waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Robell International tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Robell International geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Robell International geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Robell International in staat is hierop adequaat te reageren.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Robell International een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Robell International verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Robell International

 1. Robell International is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 2. Robell International is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Recht op ontbinding

 1. Is de nakoming van de verplichtingen door Robell International niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Robell International in verzuim is.
 2. Robell International heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Robell International kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Robell International in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Robell International kan worden toegerekend in een van de wil van Robell International onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Robell International kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Robell International één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Robell International er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 90 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
 5. Robell International is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Robell International is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Robell International zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Robell International.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Robell International bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Robell International is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01 juli 2020 en sindsdien niet meer gewijzigd.